นายพาสิทธิ์ หิมโสภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน
081-8865115

ออนไลน์ 25 คน

เยี่ยมชม 34,127 คน

สภาพสังคม
การศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบ องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลนได้รับการถ่ายโอนจากสำนักงานคณะกร รมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สปช. เดิม) ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านบุ่งปลาฝา อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาซำหวาย ได้รับการถ่ายโอนจากกกรมการพัฒนาชุมชน ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง ได้แก่

โรงเรียนบ้านน้ำพริก ระดับการศึกษา อนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านยางโกลน ระดับการศึกษา อนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านบุ่งปลาฝา ระดับการศึกษา อนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด ระดับการศึกษา อนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านกกม่วง ระดับการศึกษา อนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

โรงเรียนยางโกลนวิทยา ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง คือ

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ตั้งอยู่ที่ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลยางโกลน (ที่ทำการชั่วคราว) หมู่ที่ 7 ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก


ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 10 แห่ง ได้แก่

หมู่ที่ 1 บ้านกกกะบาก
หมู่ที่ 2 บ้านน้ำพริก
หมู่ที่ 3 บ้านกกมะโมง
หมู่ที่ 4 บ้านยางโกลน
หมู่ที่ 5 บ้านโนนมะค่า
หมู่ที่ 6 บ้านบุ่งตารอด
หมู่ที่ 7 บ้านบุ่งปลาฝา
หมู่ที่ 8 บ้านกกม่วง
หมู่ที่ 9 บ้านนาซำหวาย
หม่ที่ 10 บ้านฟากน้ำ


สาธารณสุข

มีสถานีอนามัย จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

สถานีอนามัยตำบลยางโกลน ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านยางโกลน ตำบลยางโกลน มีพื้นที่รับผิดชอบ 7 หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ 1 บ้านกกกะบาก ตำบลยางโกลน
หมู่ที่ 2 บ้านน้ำพริก ตำบลยางโกลน
หมู่ที่ 3 บ้านกกมะโมง ตำบลยางโกลน
หมู่ที่ 4 บ้านยางโกลน ตำบลยางโกลน
หมู่ที่ 5 บ้านโนนมะค่า ตำบลยางโกลน
หมู่ที่ 9 บ้านนาซำหวาย ตำบลยางโกลน
หมู่ที่ 10 บ้านฟากน้ำ ตำบลยางโกลน
สถานีอนามัยบ้านบุ่งตารอด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านบุ่งตารอด ตำบลยางโกลน มีพื้นที่รับผิดชอบ 5 หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ 6 บ้านบุ่งตารอด ตำบลยางโกลน
หมู่ที่ 7 บ้านบุ่งปลาฝา ตำบลยางโกลน
หมู่ที่ 8 บ้านกกม่วง ตำบลยางโกลน
หมู่ที่ 6 บ้านหนองแห้ว ตำบลเนินเพิ่ม
หมู่ที่ 12 บ้านเนินตูม ตำบลเนินเพิ่ม


ศาสนา
(1) นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 98
(2) นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 2
(3) นับถือศาสนาอื่น ๆ ร้อยละ 0
(4) วัด จำนวน 4 แห่ง
(5) สำนักสงฆ์ จำนวน 9 แห่ง


ประเพณีและวัฒนธรรม
ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง
ประเพณีแห่ข้าวพันก้อน
ประเพณีแห่ต้นดอกไม้ vประเพณีบายสีสู่ขวัญ
ประเพณีทำบุญกลางบ้าน
ประเพณีเลี้ยงเจ้าปู่
ประเพณีปักธงชัย
เปลี่ยนภาษา