เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ประวัติตำบลประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้ง อบต.ยางโกลน
องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน จัดตั้งเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ตามประกาศกระทรวง มหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงนามโดย นายเสนาะ เทียนทอง ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 หน้า 99 ข้อ 1669
"ทั้งนี้ ให้ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป" ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539

ประวัติความเป็นมาของตำบล
หลายร้อยปีที่ผ่านมา ได้มีต้นไม้ขนาดใหญ่ ต้นหนึ่งชื่อว่า “ต้นยาง” อยู่ในบริเวณที่ตั้งของหมู่บ้าน “ยางโกลน” คนเฒ่าคนแก่เล่ากันว่า พอถึงวันพระขึ้น/แรม 15 ค่ำ มักจะมีลมพัดแรงตอนกลางคืน มีเสียงดังจากต้นยางใหญ่ คล้ายคนนอนกรน เพราะว่าลำต้นยางมีโพรง เลยตั้งชื่อว่า “หมู่บ้านยางโกลน” ต่อมาตำบลยางโกลนได้ แยกจากตำบลนาบัว เมื่อปี พ.ศ. 2525 โดยมี นายหลง พรหมชา เป็นกำนันคนแรก และเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2537 นายธงศักดิ์ ยศปัญญา ได้รับเลือกตั้งเป็นกำ นันคนที่ 2 และเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 นายเพชรายุทธ อุ่นแก้ว ได้รับเลือกเป็นกำนัน คนที่ 3


0.01s. 0.50MB