เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพทั่วไป


ที่ตั้งและอาณาเขต

ตำบลยางโกลนเป็นตำบลหนึ่งของ อำเภอนครไทย ซึ่งอยู่ทางด้านทิศเหนือของอำเภอ โดยอยู่ห่างจากตัวอำเภอไปเป็นระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร การคมนาคมมีถนนลาดยางผ่าน คือ
ถนนสายนาบัว - ยางโกลน ผ่าน หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5 และหมู่ที่ 10
ถนนสายบ้านบุ่งปลาฝา - บ้านนาซำหวาย ผ่าน หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9
ถนนสายบุ่งตารอด - บ้านกกม่วง ผ่าน หมู่ที่ 6, 7 และหมู่ที่ 8


อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อตำบล นามาลา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
ทิศใต้ติดต่อตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ทิศตะวันตกติดต่อตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

เนื้อที่

ตำบลยางโกลน มีเนื้อที่ 92,736 ไร่ หรือ 147.28 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ราบ 9,274 ไร่ พื้นที่ป่า (ภูเขา) 83,462 ไร่


จำนวนหมู่บ้าน

ตำบลยางโกลนแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน ดังนี้คือ

หมู่ที่ 1บ้านกกกะบาก (นายวัชระ หุมห้อง)
หมู่ที่ 2บ้านน้ำพริก (นายสง่า บุญธรรม)
หมู่ที่ 3บ้านกกมะโมง (นายเมฆ สีตนชัย)
หมู่ที่ 4บ้านยางโกลน (นายสมหวัง พลสอนดา)
หมู่ที่ 5 บ้านโนนมะค่า (นายชำนาญ จันทร์บ่อโพธิ์)
หมู่ที่ 6บ้านบุ่งตารอด (นายเพชรายุทธ อุ่นแก้ว) กำนัน
หมู่ที่ 7บ้านบุ่งปลาฝา (นายสุพิน วันศรี)
หมู่ที่ 8บ้านกกม่วง (นายวรวิทย์ พิมเสน)
หมู่ที่ 9บ้านนาซำหวาย (นายประพันธ์ หิมโสภา)
หมู่ที่ 10 บ้านฟากน้ำ (นายประดิษฐ์ สีตนไชย)

ประชากร/ครัวเรือน

ตำบลยางโกลนมีประชากรทั้งหมด 5,013 คน แยกเป็น

ชาย จำนวน 2,499 คน
หญิง จำนวน 2,514 คน

มีความหนาแน่นเฉลี่ย 34.04 คน / ตารางกิโลเมตร มีจำนวนครัวเรือน 1,314 ครัวเรือน


อาชีพ

รายได้ โดยเฉลี่ยประมาณ 38,158.74 บาท ต่อคน/ต่อปี
ผลผลิตที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว,ข้าวโพด,ถั่ว,ถั่วลิสง และพืชฤดูแล้ง ผ้าทอพื้นเมือง
กลุ่มองค์กร ด้านเศรษฐกิจที่สำคัญ

1) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน 10 กลุ่ม
2) กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า/ทอผ้า จำนวน 3 กลุ่ม
3) กลุ่มเยาวชนเลี้ยงโค กลุ่มเลี้ยงโค จำนวน 7 กลุ่ม
4) กลุ่มเลี้ยงสุกร จำนวน 2 กลุ่ม
5) กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง จำนวน 1 กลุ่ม
6) กลุ่มปลูกพืชฤดูแล้ง จำนวน 3 กลุ่ม
7) ศูนย์สาธิตการตลาด จำนวน 2 แห่ง
8) ร้านค้าชุมชน จำนวน 2 แห่ง
9) กข.คจ. จำนวน 6 แห่ง
10) ธนาคารหมู่บ้าน จำนวน 6 แห่ง

อาชีพของราษฎร

ที่อาชีพจำนวน (ครัวเรือน) ร้อยละ
1เกษตรกร1,00976.79
2ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ644.87
3พนักงานหน่วยงานเอกชน241.83
4ธุรกิจส่วนตัว1148.68
5รับจ้างทั่วไป1037.84
6อื่น ๆ--
รวม1,3141000.01s. 0.75MB