เมนูหลัก

บริการประชาชน - มาตรฐานการปฏิบัติงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
คู่มือการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์112
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก115
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562130
คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 18
คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ15
คู่มือการปฏิบัติงานร้องเรียนร้องทุกข์118

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB