เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2563 317
รายงานประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน ปีงบประมาณ 2562125
คู่มือการให้บริการเกี่ยวกับสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์126
แบบคำร้องขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร127
แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร128
แบบใบลา130
คู่มือการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์119
ข้อมูลสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562823
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก122
แบบคำร้องทั่วไป122
แบบคำร้องขอน้ำอุปโภคบริโภค122
รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561120
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562141
แบบขอใช้ห้องประชุมออนไลน์111
คู่มือการดำเนินการ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ79
คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 115
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2563 312
รายงานการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 256216
รายงานการให้บริการประชาชนตามภารกิจประจำปี 256218
คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ110

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB