เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการตามตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพพิษณุโลก ปีงบประมาณ 2562112
แบบคำร้องขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร112
แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร114
แบบใบลา116
คู่มือการให้บริการเกี่ยวกับสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์111
คู่มือการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์19
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก111
แบบคำร้องทั่วไป110
แบบคำร้องขอน้ำอุปโภคบริโภค110
สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562811
รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561110
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562120
คู่มือการปฏิบัติงานร้องเรียนร้องทุกข์115
คู่มือประชาชน 2717
คู่มือประชาชน 11618
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน 213
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ยางโกลน -ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พรบ. 1714
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ยางโกลน -ระเบียบ ส่วน 12016
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ยางโกลน -ระเบียบ ส่วน 2613
สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561115

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB