เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2563 337
รายงานประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน ปีงบประมาณ 2562141
คู่มือการให้บริการเกี่ยวกับสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์145
แบบคำร้องขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร161
แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร166
แบบใบลา166
คู่มือการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์143
ข้อมูลสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562847
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก142
แบบคำร้องทั่วไป138
แบบคำร้องขอน้ำอุปโภคบริโภค143
รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561139
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562186
แบบขอใช้ห้องประชุมออนไลน์128
คู่มือการดำเนินการ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ729
คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 131
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2563 326
รายงานการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2562120
รายงานการให้บริการประชาชนตามภารกิจประจำปี 2562121
คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ125

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB