เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2563 325
รายงานประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน ปีงบประมาณ 2562133
คู่มือการให้บริการเกี่ยวกับสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์135
แบบคำร้องขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร134
แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร142
แบบใบลา144
คู่มือการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์127
ข้อมูลสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562830
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก127
แบบคำร้องทั่วไป128
แบบคำร้องขอน้ำอุปโภคบริโภค130
รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561127
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562152
แบบขอใช้ห้องประชุมออนไลน์118
คู่มือการดำเนินการ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ718
คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 123
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2563 317
รายงานการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2562110
รายงานการให้บริการประชาชนตามภารกิจประจำปี 2562113
คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ115

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB