เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019425 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทั่วไป จำนวน 12 รายการ409 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์1719 ก.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารถรับ-ส่ง เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 สาย2724 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ส่วน 11718 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ส่วน21618 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ 1610 มิ.ย. 62
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านโนนมะค่า (สายนาตาบุ)2110 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง163 พ.ค. 62
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านฟากน้ำ 171 พ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ โดยเฉพาะเจาะจง1723 เม.ย. 62
ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ1618 เม.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ2018 มี.ค. 62
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ1611 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านกกม่วง1727 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านกกกะบาก โดยเฉพาะเจาะจง1527 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านบุ่งปลาฝาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2121 ก.พ. 62
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ254 ก.พ. 62
ลำดับที่ 1-18 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB