นายพาสิทธิ์ หิมโสภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน
081-8865115

ออนไลน์ 67 คน

เยี่ยมชม 8,214 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 ม.ค. 64ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกตงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2563) แชร์  
23 ก.ค. 63ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าไฟฟ้า แชร์  
25 มิ.ย. 63ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แชร์  
9 ต.ค. 62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทั่วไป จำนวน 12 รายการ แชร์  
19 ก.ค. 62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แชร์  
24 มิ.ย. 62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารถรับ-ส่ง เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 สาย แชร์  
18 มิ.ย. 62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ส่วน 1 แชร์  
18 มิ.ย. 62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ส่วน2 แชร์  
10 มิ.ย. 62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ  แชร์  
10 มิ.ย. 62ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านโนนมะค่า (สายนาตาบุ) แชร์  
3 พ.ค. 62ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง แชร์  
1 พ.ค. 62ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านฟากน้ำ  แชร์  
23 เม.ย. 62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ โดยเฉพาะเจาะจง แชร์  
18 เม.ย. 62ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ แชร์  
18 มี.ค. 62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ แชร์  
11 มี.ค. 62ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ แชร์  
27 ก.พ. 62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านกกม่วง แชร์  
27 ก.พ. 62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านกกกะบาก โดยเฉพาะเจาะจง แชร์  
21 ก.พ. 62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านบุ่งปลาฝาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  แชร์  
4 ก.พ. 62ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 20 รายการ
เปลี่ยนภาษา