เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563334
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562333
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563329
ประมวลจริยธรรมฝ่ายสภาท้องถิ่น116
ประมวลจริยธรรมบริหาร116
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ120
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและกำหนดตำแหน่ง ประจำปี 2563115
ข้อบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2560135
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562231
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2561-2563)131
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง (พ.ศ. 2561-2563)135
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล(พ.ศ. 2561-2563)133
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563125
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร112
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563115
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563126
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562122
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน เรื่องโครงสร้างส่วนราชการ ประเภทระดับตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563) พ.ศ. 256017
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)120
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561626

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB