เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563348
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562342
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563339
ประมวลจริยธรรมฝ่ายสภาท้องถิ่น124
ประมวลจริยธรรมบริหาร126
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ132
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและกำหนดตำแหน่ง ประจำปี 2563125
ข้อบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2560147
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562247
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2561-2563)141
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง (พ.ศ. 2561-2563)146
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล(พ.ศ. 2561-2563)143
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563132
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร119
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563121
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563134
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562131
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน เรื่องโครงสร้างส่วนราชการ ประเภทระดับตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563) พ.ศ. 2560118
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)131
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561639

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB