เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2560111
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562111
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561111
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562212
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2561-2563)111
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง (พ.ศ. 2561-2563)110
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล(พ.ศ. 2561-2563)113
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)19
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561613
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562118
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563118
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563114
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 212
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561514
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560214
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562114
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)114
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)111
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)113
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559 -2561)112

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB