เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563320
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562323
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563319
ประมวลจริยธรรมฝ่ายสภาท้องถิ่น19
ประมวลจริยธรรมบริหาร110
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ111
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและกำหนดตำแหน่ง ประจำปี 256319
ข้อบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2560127
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562223
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2561-2563)124
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง (พ.ศ. 2561-2563)121
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล(พ.ศ. 2561-2563)126
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563117
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร18
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563111
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563121
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562119
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)115
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561621
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562126

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB