เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนอัตรากำลัง 3 ปี

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน เรื่องโครงสร้างส่วนราชการ ประเภทระดับตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563) พ.ศ. 256019
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)123

ลำดับที่ 1-2 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB