เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563329
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562332
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563327
ประมวลจริยธรรมฝ่ายสภาท้องถิ่น115
ประมวลจริยธรรมบริหาร116
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ119
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและกำหนดตำแหน่ง ประจำปี 2563115
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2561-2563)131
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง (พ.ศ. 2561-2563)135
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล(พ.ศ. 2561-2563)133
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร112
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563115

ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB