เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563338
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562334
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563330
ประมวลจริยธรรมฝ่ายสภาท้องถิ่น117
ประมวลจริยธรรมบริหาร118
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ122
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและกำหนดตำแหน่ง ประจำปี 2563117
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2561-2563)132
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง (พ.ศ. 2561-2563)136
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล(พ.ศ. 2561-2563)135
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร113
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563116

ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB