เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 256201
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 256301
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 256301
ประมวลจริยธรรมฝ่ายสภาท้องถิ่น11
ประมวลจริยธรรมบริหาร11
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ11
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและกำหนดตำแหน่ง ประจำปี 256311
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2561-2563)116
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง (พ.ศ. 2561-2563)115
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล(พ.ศ. 2561-2563)119
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร12
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 256316

ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB