นายพาสิทธิ์ หิมโสภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน
081-8865115

ออนไลน์ 218 คน

เยี่ยมชม 8,435 คน

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
10 ก.ค. 63หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563 แชร์  
10 ก.ค. 63รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562 แชร์  
10 ก.ค. 63การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563 แชร์  
10 ก.ค. 63ประมวลจริยธรรมฝ่ายสภาท้องถิ่น แชร์  
10 ก.ค. 63ประมวลจริยธรรมบริหาร แชร์  
10 ก.ค. 63ประมวลจริยธรรมข้าราชการ แชร์  
22 มิ.ย. 63ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและกำหนดตำแหน่ง ประจำปี 2563 แชร์  
21 เม.ย. 63แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2561-2563) แชร์  
21 เม.ย. 63แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง (พ.ศ. 2561-2563) แชร์  
21 เม.ย. 63แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล(พ.ศ. 2561-2563) แชร์  
24 ม.ค. 63ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร แชร์  
8 ต.ค. 62นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563 แชร์  
ลำดับ 1-12 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 12 รายการ
เปลี่ยนภาษา