นายพาสิทธิ์ หิมโสภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน
081-8865115

ออนไลน์ 60 คน

เยี่ยมชม 34,125 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • ส.ต.ต.วิรัตน์ คงศรี

  ปลัดอบต.ยางโกลน

  065-2395589สำนักปลัด

 • นางพิมพ์นิภา ฤทธิศักดิ์

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน
  หัวหน้าสำนักปลัด

  061-2686615

 • นางพิมพ์นิภา ฤทธิศักดิ์

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

  061-2686615

 • นางเครือวัลย์ หันจันทร์

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

  084-4922394

 • นางสุดารัตน์ ศรีวิสัย

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

  097-9524916

 • นางสาววาสนา ศรีบุรินทร์

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

  091-8393561

 • จ.ส.อ. กิติศักดิ์ พรมคง

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

  081-7848636

 • นางสาวศรีแพร ราศรี

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  080-8394325

 • นายนิคม วงษ์อุปรี

  พนักงานขับรถยนต์

  090-9346982

 • นางสาวโศรยา หิมโสภา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  093-1322945

 • นายธีรวัฒน์ ดวงอุประ

  พนักงานขับรถ(บรรทุกน้ำอเนกประสงค์)

  080-7764177

กองคลัง

 • นางสาวขวัญฤทัย สุขเพ็ญ

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  086-9294132

 • นางนัททิกา จีหุมา

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

  095-4166104

 • นางธิราภรณ์ ทองฟัก

  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

  089-9602125

 • นางสาวมุนินทร์ธร หิมโสภา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

  063-7689826

กองช่าง

 • นายปฐพี เนตรสิงแสง

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  081-8883901

 • นายสุริยา เสงี่ยมอยู่

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

  085-3419179

 • นางสาวจันทร์เพ็ญ บุดสีทา

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

  080-1196513

กองการศึกษาฯ

 • นายวรพันธ์ สว่างศรี

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  082-2429244

 • นายวรพันธ์ สว่างศรี

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

  082-2429244

 • นางสุพิชฌาย์ หาญสายภา

  ครู คศ.2(ศพด.บ้านนาชำหวาย)

  082-3235159

 • นางจารุวรรณ สายสิงเทศ

  ครู คศ.2(ศพด.อบต.ยางโกลน)

  080-6833402

 • นางนภัศภรณ์ วันกิ่ง

  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)(ศพด.อบต.ยางโกลน)

  065-5121691

 • นางเข็มทอง สุขเครือเกิด

  ผู้ดูแลเด็ก(ศพด.บ้านนาชำหวาย)

  081-6756790เปลี่ยนภาษา