นายพาสิทธิ์ หิมโสภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน
081-8865115

ออนไลน์ 129 คน

เยี่ยมชม 7,823 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • ส.ต.ต.วิรัตน์ คงศรี

  ปลัดอบต.ยางโกลนสำนักปลัด

 • นางพิมพ์นิภา ฤทธิศักดิ์

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน
  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นางพิมพ์นิภา ฤทธิศักดิ์

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • นางเครือวัลย์ หันจันทร์

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • นางสุดารัตน์ ศรีวิสัย

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • นางสาววาสนา ศรีบุรินทร์

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 • จ.ส.อ. กิติศักดิ์ พรมคง

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 • นางสาวศรีแพร ราศรี

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นายนิคม วงษ์อุปรี

  พนักงานขับรถยนต์

 • นางสาวโศรยา หิมโสภา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายธีรวัฒน์ ดวงอุประ

  พนักงานขับรถ(บรรทุกน้ำอเนกประสงค์)

กองคลัง

 • นางสาวขวัญฤทัย สุขเพ็ญ

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางนัททิกา จีหุมา

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

 • นางธิราภรณ์ ทองฟัก

  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 • นางสาวมุนินทร์ธร หิมโสภา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

กองช่าง

 • นายปฐพี เนตรสิงแสง

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายสุริยา เสงี่ยมอยู่

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • นางสาวจันทร์เพ็ญ บุดสีทา

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กองการศึกษาฯ

 • นายอรุณศักดิ์ สุขนาค

  ปลัดอบต.ยางโกลน รักษาราชการแทน
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • นายวรพันธ์ สว่างศรี

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 • นางสุพิชฌาย์ หาญสายภา

  ครู คศ.2(ศพด.บ้านนาชำหวาย)

 • นางจารุวรรณ สายสิงเทศ

  ครู คศ.1(ศพด.อบต.ยางโกลน)

 • นางนภัศภรณ์ วันกิ่ง

  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)(ศพด.อบต.ยางโกลน)

 • นางเข็มทอง สุขเครือเกิด

  ผู้ดูแลเด็ก(ศพด.บ้านนาชำหวาย)เปลี่ยนภาษา