เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายพาสิทธิ์ หิมโสภา

  นายกอบต.ยางโกลน

 • นายสมทรง สายทองแก้ว

  รองนายกอบต.ยางโกลน

 • นายวิชัย ใจสอน

  รองนายกอบต.ยางโกลน

 • นายบุญสิน สงสอน

  เลขานุการนายกอบต.ยางโกลน0.01s. 0.50MB