เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายพาสิทธิ์ หิมโสภา

  นายกอบต.ยางโกลน

  081-8865115

 • นายสมทรง สายทองแก้ว

  รองนายกอบต.ยางโกลน

  098-8206111

 • นายวิชัย ใจสอน

  รองนายกอบต.ยางโกลน

  098-8203111

 • นายบุญสิน สงสอน

  เลขานุการนายกอบต.ยางโกลน

  098-82041110.01s. 0.50MB