นายพาสิทธิ์ หิมโสภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน
081-8865115

ออนไลน์ 173 คน

เยี่ยมชม 8,453 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายสงเคราะห์ พรามพิลา

  ประธานสภาอบต.ยางโกลน

 • นายสมหมาย ทิมมะสิงห์

  รองประธานสภาอบต.ยางโกลน

 • นายอรุณศักดิ์ สุขนาค

  เลขานุการสภาอบต.ยางโกลนสมาชิกสภา

 • นายกำชัย จันทพินิจ

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายสุพรรณ์ เขียวยันต์

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายชมรุทร หุมห้อง

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • ว่าง

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายทองคู่ พรมมาลี

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายบุญลือ อุประปุ้ย

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายวิชัย สุทธิ

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายสมนึก สุทธิ

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • ว่าง

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายสมหมาย ทิมมะสิงห์

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นางเสถียร พลสอนดา

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายสมพุก จันวิสิษฐ

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นางรุ้งทิวา คำปัน

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายหล่อ เบ็งยา

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นางอุ่นเรือน จันทร์บ่อโพธิ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายวิโรจน์ อุบลม่วง

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นายสำราญ หุมห้อง

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นางสำเนียง คงประกอบ

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • ว่าง

  ส.อบต. หมู่ที่ 10เปลี่ยนภาษา