นายพาสิทธิ์ หิมโสภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน
081-8865115

ออนไลน์ 61 คน

เยี่ยมชม 34,140 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


" พัฒนาแหล่งน้ำ เสริมสร้างเศรษฐกิจ
การศึกษาก้าวไกล คงไว้วัฒนธรรม นำสู่ประชาคมอาเซียน "ยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบน้ำเพื่ออุปโภค – บริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมอย่างยั่ง ยืน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั ่งยืน
5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริหารราชการและบุคลากรให้เป็นไปตาม หลักการบริหารจัดการที่ดี


เป้าประสงค์

1. ระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐานเป็น ระเบียบเรียบร้อย มีความสะดวกและปลอดภัยต่อการใช้ประโยชน์ของประชาชน
2. ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรที่เพียงพอและมีคุณภาพ
3. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทางเศรษ ฐกิจ
4. เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการส่งเสริมพัฒนาด้าน ต่างๆให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5. ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขภายในตำบลอย่างทั่วถึง มีสุขภาพแข็งแรงลดการเจ็บป่วย
6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในตำบลได้รับการฟื้นฟูมีความ สมดุลอย่างยั่งยืน
7. ประชาชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างเสมอภาคและทั่วถึง
8. มรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลได้รับการสืบทอดอย่างต่อเนื ่อง
9. การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และตอบสนองความต้องการของประชาชน


ค่าเป้าหมาย

1. เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ สาธารณูปโภค
2. เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีสุขภาพดี มีการดูแลสวัสดิการของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในสังคมอย่างทั่วถึง
3. เพื่อให้ชุมชนน่าอยู่ สภาพแวดล้อมดี ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์
4. เพื่อให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษา อย่างทั่วถึง
5. กิจกรรมทางศาสนาได้รับการส่งเสริม วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นไ ด้รับการสืบทอด โดยคนรุ่นหลัง
6. เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
เปลี่ยนภาษา