เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการ3912 มิ.ย. 63
การประชุมนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานองศูนย์ยุติธรรมชุมชน3210 มิ.ย. 63
สิทธิการรับรู้ของประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ752 มิ.ย. 63
แจ้งประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความคิดเห็นผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 271 มิ.ย. 63
เงินช่วยเหลือคนพิการ โควิค - 19 6429 พ.ค. 63
สภาเด็กและเยาวชนตำบลยางโกลน8929 พ.ค. 63
คนพิการ7828 พ.ค. 63
มอบถุงยังชีพชุดธารน้ำใจจากสภากาชาดไทย ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก19720 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อทาง face book อบต.ยางโกลนผ่าน QR Code 228 พ.ค. 63
การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)3528 เม.ย. 63
การเผยแพร่เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด3614 เม.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ การทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างไรให้ถูกวิธี เพื่อให้ชาวตำบลยางโกลน ปลอดภัย ห่างไกลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)88 เม.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง6226 มี.ค. 63
มาตราการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)18823 มี.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)513 มี.ค. 63
โครงการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน227 ก.พ. 63
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมกิจกรรมและแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ ประจำปี 2563724 ก.พ. 63
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กและเยาวชนตำบลยางโกลน ประจำปี 2563913 ม.ค. 63
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆปี256358 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการงดใช้ถุงพลาสติก4018 ธ.ค. 62
ลำดับที่ 21-40 | 2/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB