เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
มอบรถสามล้อโยกให้ผู้พิการตำบลยางโกลน818 ต.ค. 63
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำปี 25631124 ก.ย. 63
โครงการอบรมหมู่บ้านต้นแบบในการบริหารจัดการขยะ418 ก.ย. 63
การประชุมนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชน ประจำปี 25631017 ก.ย. 63
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ256398 ก.ย. 63
โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง6327 ส.ค. 63
โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิการมอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ (รถสามล้อโยก)3024 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น4814 ส.ค. 63
โครงการส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563213 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น5511 ส.ค. 63
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น557 ส.ค. 63
โครงการ รู้กฎ รู้วินัย อุ่นใจ ปลอดภัย จราจร ประจำปี 256325 ส.ค. 63
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย231 ก.ค. 63
พิธีมอบบ้าน ตามโครงการ บ้านรัฐร่วมราษฎร์ กาชาดร่วมใจ เพื่อผู้ยากไร้เมืองสองแคว “ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดพิษณุโลก 6729 ก.ค. 63
กิจกรรม ทำบุญตักบาตร ไหว้พระ รับศีล ฟังเทศน์ ในวันธรรมสวนะ (วันพระ)5520 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/25631713 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์กำหนดการรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25632813 ก.ค. 63
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 25633510 ก.ค. 63
โครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2563158 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24228 ก.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB