เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น47 ส.ค. 63
พิธีมอบบ้าน ตามโครงการ บ้านรัฐร่วมราษฎร์ กาชาดร่วมใจ เพื่อผู้ยากไร้เมืองสองแคว “ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดพิษณุโลก 729 ก.ค. 63
กิจกรรม ทำบุญตักบาตร ไหว้พระ รับศีล ฟังเทศน์ ในวันธรรมสวนะ (วันพระ)1220 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2563713 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์กำหนดการรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25631013 ก.ค. 63
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 25632110 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24108 ก.ค. 63
กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร ประจำปี 2563166 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การจัดการน้ำเสีย173 ก.ค. 63
การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจประจำปี 2563291 ก.ค. 63
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน ครั้งที่ 4/2563 1029 มิ.ย. 63
ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการ2612 มิ.ย. 63
การประชุมนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานองศูนย์ยุติธรรมชุมชน1910 มิ.ย. 63
ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล 2 อัตรา123 มิ.ย. 63
สิทธิการรับรู้ของประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ212 มิ.ย. 63
แจ้งประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความคิดเห็นผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 171 มิ.ย. 63
เงินช่วยเหลือคนพิการ โควิค - 19 1829 พ.ค. 63
สภาเด็กและเยาวชนตำบลยางโกลน1829 พ.ค. 63
คนพิการ1928 พ.ค. 63
มอบถุงยังชีพชุดธารน้ำใจจากสภากาชาดไทย ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก13020 พ.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB