เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
อบรม อพม.อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์็12618 พ.ย. 63
กิจกรรมดูแลรักษความสงบภายในงานฌาปนกิจ พระมหาไพฑูรย์ กัลยาณธโร ตั่งแต่วันที่ 6-21 พฤศจิกายนต์ 25635012 พ.ย. 63
สภาเด็กและเยาวชนตำบลยางโกลน433 พ.ย. 63
กิจกรรมในการจัดกำลังพลอาสาสมัคป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เข้าเวรยาม รักษาความเรียบร้อยภายในงานประเภณีปักธงชัยประจำปี256310826 ต.ค. 63
มอบรถสามล้อโยกให้ผู้พิการตำบลยางโกลน2628 ต.ค. 63
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำปี 25637724 ก.ย. 63
โครงการอบรมหมู่บ้านต้นแบบในการบริหารจัดการขยะ2018 ก.ย. 63
การประชุมนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชน ประจำปี 25633417 ก.ย. 63
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ2563418 ก.ย. 63
โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง8127 ส.ค. 63
โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิการมอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ (รถสามล้อโยก)5224 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น6414 ส.ค. 63
โครงการส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 25631113 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น8711 ส.ค. 63
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น1127 ส.ค. 63
โครงการ รู้กฎ รู้วินัย อุ่นใจ ปลอดภัย จราจร ประจำปี 2563135 ส.ค. 63
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย1331 ก.ค. 63
พิธีมอบบ้าน ตามโครงการ บ้านรัฐร่วมราษฎร์ กาชาดร่วมใจ เพื่อผู้ยากไร้เมืองสองแคว “ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดพิษณุโลก 22129 ก.ค. 63
กิจกรรม ทำบุญตักบาตร ไหว้พระ รับศีล ฟังเทศน์ ในวันธรรมสวนะ (วันพระ)14420 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/25633313 ก.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB