เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
การประชุมนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563317 ก.ย. 63
โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง2327 ส.ค. 63
โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิการมอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ (รถสามล้อโยก)924 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น1914 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น2611 ส.ค. 63
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น287 ส.ค. 63
พิธีมอบบ้าน ตามโครงการ บ้านรัฐร่วมราษฎร์ กาชาดร่วมใจ เพื่อผู้ยากไร้เมืองสองแคว “ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดพิษณุโลก 2729 ก.ค. 63
กิจกรรม ทำบุญตักบาตร ไหว้พระ รับศีล ฟังเทศน์ ในวันธรรมสวนะ (วันพระ)2720 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/25631313 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์กำหนดการรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25632113 ก.ค. 63
โครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2563118 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24178 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การจัดการน้ำเสีย303 ก.ค. 63
ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการ3312 มิ.ย. 63
การประชุมนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานองศูนย์ยุติธรรมชุมชน2510 มิ.ย. 63
สิทธิการรับรู้ของประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ412 มิ.ย. 63
แจ้งประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความคิดเห็นผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 241 มิ.ย. 63
เงินช่วยเหลือคนพิการ โควิค - 19 3229 พ.ค. 63
สภาเด็กและเยาวชนตำบลยางโกลน4329 พ.ค. 63
คนพิการ3928 พ.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB