เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2438 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การจัดการน้ำเสีย53 ก.ค. 63
ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการ1912 มิ.ย. 63
การประชุมนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานองศูนย์ยุติธรรมชุมชน910 มิ.ย. 63
สิทธิการรับรู้ของประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ102 มิ.ย. 63
แจ้งประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความคิดเห็นผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 91 มิ.ย. 63
เงินช่วยเหลือคนพิการ โควิค - 19 829 พ.ค. 63
สภาเด็กและเยาวชนตำบลยางโกลน929 พ.ค. 63
คนพิการ928 พ.ค. 63
มอบถุงยังชีพชุดธารน้ำใจจากสภากาชาดไทย ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก10520 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อทาง face book อบต.ยางโกลนผ่าน QR Code 78 พ.ค. 63
การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)1928 เม.ย. 63
การเผยแพร่เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด1914 เม.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง4226 มี.ค. 63
มาตราการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)12723 มี.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)363 มี.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการงดใช้ถุงพลาสติก2318 ธ.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร2917 ธ.ค. 62
ประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาว249 ธ.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์226 ธ.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB