เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2563910 ก.ค. 63
กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร ประจำปี 2563210 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2438 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การจัดการน้ำเสีย43 ก.ค. 63
การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจประจำปี 256371 ก.ค. 63
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน ครั้งที่ 4/2563 329 มิ.ย. 63
ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการ1812 มิ.ย. 63
การประชุมนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานองศูนย์ยุติธรรมชุมชน710 มิ.ย. 63
ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล 2 อัตรา33 มิ.ย. 63
สิทธิการรับรู้ของประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ92 มิ.ย. 63
แจ้งประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความคิดเห็นผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 81 มิ.ย. 63
เงินช่วยเหลือคนพิการ โควิค - 19 729 พ.ค. 63
สภาเด็กและเยาวชนตำบลยางโกลน929 พ.ค. 63
คนพิการ928 พ.ค. 63
มอบถุงยังชีพชุดธารน้ำใจจากสภากาชาดไทย ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก10520 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อทาง face book อบต.ยางโกลนผ่าน QR Code 78 พ.ค. 63
การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)1928 เม.ย. 63
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25633823 เม.ย. 63
การเผยแพร่เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด1914 เม.ย. 63
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน ครั้งที่ 3/2563 22 เม.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB