เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
การประชุมนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563617 ก.ย. 63
โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง3227 ส.ค. 63
โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิการมอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ (รถสามล้อโยก)1124 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น2914 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น3511 ส.ค. 63
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น377 ส.ค. 63
พิธีมอบบ้าน ตามโครงการ บ้านรัฐร่วมราษฎร์ กาชาดร่วมใจ เพื่อผู้ยากไร้เมืองสองแคว “ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดพิษณุโลก 3729 ก.ค. 63
กิจกรรม ทำบุญตักบาตร ไหว้พระ รับศีล ฟังเทศน์ ในวันธรรมสวนะ (วันพระ)3620 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/25631313 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์กำหนดการรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25632213 ก.ค. 63
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 25633410 ก.ค. 63
โครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2563128 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24198 ก.ค. 63
กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร ประจำปี 2563256 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การจัดการน้ำเสีย313 ก.ค. 63
การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจประจำปี 2563381 ก.ค. 63
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน ครั้งที่ 4/2563 1729 มิ.ย. 63
ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการ3412 มิ.ย. 63
การประชุมนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานองศูนย์ยุติธรรมชุมชน2810 มิ.ย. 63
ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล 2 อัตรา223 มิ.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB