เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2563

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ในการส่งเสริม บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และได้เล็งเห็นความสำคัญของประเพณีไทย กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2563 วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ วัดน้ำพริก เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณให้ยังคงอยู่กับคนไทยตลอดไป


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB