เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

แชร์

ประชาสัมพันธ์....

   องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน จะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจำนวน 2 อัตรา
   โดยผู้สนใจติดต่อสมัคร ณ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน ได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เฉพาะวันทำการ)
1.รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 – 11 ส.ค. 2563
2.จำนวนที่รับ 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 5,000 บาท/คน/เดือน
3.ผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกจะได้รับการส่งเข้าฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 70 ชั่วโมง  ในเดือน ก.ย.2563 จำนวน 10 วัน
4.จัดทำสัญญาจ้างเป็นระยะเวลา 1 ปี (เดือนต.ค. 2563 - เดือน ก.ย. 2564)หากไม่สามารถทำตามข้อตกลงได้ยินดีชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ทางราชการจ่ายไปให้แก่ อบต.ยางโกลน เพื่อส่งคืนส่วนราชการที่จัดฝึกอบรม
5.ปฏิบัติงานตามแผนการดูแลรายบุคคล วันละไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง/1 เดือนไม่น้อยกว่า 20 วัน (ไม่ครบ 8 ชม.แต่ไม่น้อยกว่า 4 ชม.นับเป็นครึ่งวัน, ปฏิบัติหน้าที่น้อยกว่า 20 วัน ได้ค่าตอบแทนตามสัดส่วนจำนวนวันที่ปฏิบัติงาน : มีสมุดลงเวลาการปฏิบัติงาน)
รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศฯ

 


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB