เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2563อบต.ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2563อบต.ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
อบต.ปากโทก ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563อบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร ประจำปี 2563อบต.ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2563 - เดือนมิถุนายน 2563)อบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนพฤษภาคม 2563อบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
โครงการผู้สูงอายุชมรมบ้านดอนสุขภาพดี ปี 2563อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือน มิถุนายนอบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24อบต.ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
ประชาสัมพันธ์การจัดการน้ำเสียอบต.ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจประจำปี 2563อบต.ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
นายนิรันดร์ คล้ายแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ มอบข้าวสารและน้ำดื่ม ให้กับค่ายมวย ศ.ศักดิ์สยามอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ต้อนรับ นางเสาวลักษณ์ อินทุยศ หัวหน้าสำนักปลัดฯอบต.วัดจันทร์อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนน คสล.ซอยเปี่ยมทับ พร้อมระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล.สายทุ่งทะเลแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยอยู่เจริญ 11 พร้อมระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
แจกข้าวกล่องและเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ตำบลวัดจันทร์ ตามโครงการ “กรมธนารักษ์” สานพลังช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศ อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน ครั้งที่ 4/2563 อบต.ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบุญผดุง 2 พร้อมระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ลำดับที่ 1-20 | 1/10 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.16s. 0.50MB