เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562อบต.ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
รายงานการปฏิบัติงานประจำปี 2562อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
แผนการดำเนินงานปี 2563อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
คู่มือประชาชนอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2563อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสอบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ร่างเทศบัญญัติข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2563 ฉบับแรก อบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562อบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ฉบับแก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ 1อบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ประชาสัมพันธ์แบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี2561อบต.ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ฯอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
รายงานการใช้จ่ายงบประมารประจำปี (ไตรมาสที่ 4)อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ไตรมาสที่ 3)อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ไตรมาสที่ 2)อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
รายงานผลการใช้งบประมาณประจำปี (ไตรมาสที่ 1)อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.10s. 0.50MB