นายพาสิทธิ์ หิมโสภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน
081-8865115

ออนไลน์ 66 คน

เยี่ยมชม 8,196 คน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 มี.ค. 64ITA2564 (การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ) แชร์  
8 ก.ค. 63การประเมินหน่วยงาน ITA 2563 แชร์  
3 ก.ค. 63รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปี 2563 แชร์  
2 ก.ค. 63การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563 แชร์  
23 มิ.ย. 63คำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
23 มิ.ย. 63คำสั่ง การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
23 มิ.ย. 63คำสั่ง การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
23 มิ.ย. 63ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อน และวิธีการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
20 มิ.ย. 63ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง แชร์  
20 มิ.ย. 63คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน ที่ 244 /2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงงานฯ แชร์  
20 มิ.ย. 63คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน ที่ 243 เรื่อง แต่งตั้งคะณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562- 31 มีนาคม 2563) แชร์  
13 มี.ค. 63ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารประจำปี 2563 แชร์  
8 ม.ค. 63รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสปี 2562 แชร์  
6 ม.ค. 63รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
3 ต.ค. 61เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ประจำปี 2562 แชร์  
3 ต.ค. 50 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสและการดำเนินงานป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2562 แชร์  
3 ต.ค. 50มาตรการสร้างความโปร่งใสป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน แชร์  
ลำดับ 1-17 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 17 รายการ
เปลี่ยนภาษา