เมนูหลัก

การประเมินหน่วยงาน - ITA

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน เรื่อง16
ประกาศ แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 256315
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี46
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล- การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล66
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 16
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล35
การป้องกันการทุจริต-มาตรการสร้างความโปร่งใส86
การป้องกันการทุจริต-กิจกรรมและการดำเนินงาน116
การป้องกันการทุจริต-เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร25

ลำดับที่ 1-9 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB