เมนูหลัก

การประเมินหน่วยงาน - ITA

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การประเมินหน่วยงาน ITA 25630262
รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปี 2563119
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563125
คำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562130
คำสั่ง การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562123
คำสั่ง การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562126
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อน และวิธีการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563128
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง127
คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน ที่ 244 /2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงงานฯ132
คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน ที่ 243 เรื่อง แต่งตั้งคะณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562- 31 มีนาคม 2563)126
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารประจำปี 2563121
รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสปี 2562122
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563127
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ประจำปี 2562347
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสและการดำเนินงานป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ปี พ.ศ. 25621132
มาตรการสร้างความโปร่งใสป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน854

ลำดับที่ 1-16 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB