เมนูหลัก

การประเมินหน่วยงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การประเมินหน่วยงาน ITA 25630151
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 256311
คำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256216
คำสั่ง การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256213
คำสั่ง การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256213
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อน และวิธีการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256313
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง17
คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน ที่ 244 /2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงงานฯ14
คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน ที่ 243 เรื่อง แต่งตั้งคะณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562- 31 มีนาคม 2563)13
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร324
รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสปี 256217
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563111
ประชาสัมพันธ์แบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี2561128
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสและการดำเนินงานป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ปี พ.ศ. 25621122
มาตรการสร้างความโปร่งใสป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน837

ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB