เมนูหลัก

การประเมินหน่วยงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การประเมินหน่วยงาน ITA 25630404
รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปี 2563134
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563143
คำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562147
คำสั่ง การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562142
คำสั่ง การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562141
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อน และวิธีการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563196
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง146
คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน ที่ 244 /2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงงานฯ152
คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน ที่ 243 เรื่อง แต่งตั้งคะณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562- 31 มีนาคม 2563)146
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารประจำปี 2563138
รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสปี 2562131
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563149
ประชาสัมพันธ์แบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี2561150
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ประจำปี 2562360
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสและการดำเนินงานป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ปี พ.ศ. 25621143
มาตรการสร้างความโปร่งใสป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน866

ลำดับที่ 1-17 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB