สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ ประวัติความเป็นมา ] 
                                            
                                                    
        
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้ง อบต.ยางโกลน

           องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน  จัดตั้งเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540  ตามประกาศกระทรวง

มหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  ลงนามโดย นายเสนาะ เทียนทอง ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539
  
หน้า 99 ข้อ 1669 

"ทั้งนี้ ให้ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป" ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 


  
                                             ประวัติความเป็นมาของตำบล

       หลายร้อยปีที่ผ่านมา ได้มีต้นไม้ขนาดใหญ่ ต้นหนึ่งชื่อว่า “ต้นยาง”  อยู่ในบริเวณที่ตั้งของหมู่บ้าน “ยางโกลน” คนเฒ่าคนแก่เล่ากันว่า พอถึงวันพระขึ้น/แรม 15  ค่ำ   มักจะมีลมพัดแรงตอนกลางคืน มีเสียงดังจากต้นยางใหญ่  คล้ายคนนอนกรน  เพราะว่าลำต้นยางมีโพรง เลยตั้งชื่อว่า  “หมู่บ้านยางโกลน”  ต่อมาตำบลยางโกลนได้  แยกจากตำบลนาบัว เมื่อปี พ.ศ. 2525   โดยมี     นายหลง    พรหมชา    เป็นกำนันคนแรก    และเมื่อวันที่   1   กันยายน  2537    นายธงศักดิ์     ยศปัญญา  ได้รับเลือกตั้งเป็นกำ นันคนที่ 2  และเมื่อวันที่  1 พฤษภาคม  2557  นายเพชรายุทธ    อุ่นแก้ว ได้รับเลือกเป็นกำนัน  คนที่ 3


    ทำรายการเมื่อ: 25-มีค.-10at 18:53
 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน
112 หมู่ 7 ตำบลยางโกลน  อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก  65120
โทร: 055-906-112  แฟกซ์ 055-906-224    Email :
yangklone_sub@outlook.co.th

Facebook  : https://www.facebook.com/yangklone

ID Line : 0813793838

 

Copyright 2014.yangklone.go.th All rights reserved. Powered by IPN ENGINEER CO.,LTD.

 แผนที่