สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ยางโกลน ] 
      

คู่มือการปฏิบัติงาน

ดาวน์โหลด  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล_เรื่อง_การจัดการสิ่งปฏิกูลแล ะมูลฝอย.pdf

ดาวน์โหลด แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต_62-64.pd

ดาวน์โหลด แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต_ปี_61.pdf

ดาวน์โหลดคู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์.docx

ดาวน์โหลดประมวลจริยธรรม_บริหาร.doc

ดาวน์โหลด ประมวลจริยธรรม_ฝ่ายสภาท้องถิ่น.doc

ดาวน์โหลด ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ.doc

ดาวน์โหลด  รายงานผลการปฏิบัติงาน_ประจำปี_2559.docx

ดาวน์โหลด  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2559.doc

ดาวน์โหลด  คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก.pdf

ดาวน์โหลด   คู่มือระบบป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภา รกิจสนับสนุน.pdf

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
     
                              พรบ.


ดาวน์โหลด  พระราชบัญญัติ_เทศบาล_พ.ศ._2496.pdf

ดาวน์โหลด  พระราชบัญญัติ_ภาษีบำรุงท้องที่_พ.ศ._2508.pdf

ดาวน์โหลด  พระราชบัญญัติ_ภาษีป้าย_พ.ศ._2510.pdfพระราชบัญญัติ_ภาษีโรงเรือนและที่ดิน_พ.ศ._2475.pdf

ดาวน์โหลด   พระราชบัญญัติ_ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น_พ.ศ._2542.pd f

ดาวน์โหลด   พระราชบัญญัติ_ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา_ฉบับที่_2_พ.ศ._2 552.pdf

ดาวน์โหลด  พ ระราชบัญญัติ_รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้า นเมือง__พ.ศ._2535.pdf

ดาวน์โหลด   พระราชบัญญัติ_รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ านเมือง_ฉบับที่_2_พ.ศ._2560.pdf

ดาวน์โหลด   พระราชบัญญัติ_ว่าด้วบการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้อง ถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น_พ.ศ._2542.pdf

ดาวน์โหลด   พระราชบัญญัติ_ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น_พ.ศ._ 2542.pdf

ดาวน์โหลด  พระราชบัญญัติ_สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล_พ.ศ._2537.pdf

ดาวน์โหลด  พระราชบัญญัติ_สภาองค์กรชุมชน_พ.ศ._2551.pdf

ดาวน์โหลด  พระราชบัญญัติ_องค์การบริหารส่วนจังหวัด_พ.ศ._2540.pdf

ดาวน์โหลด   พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล_ฉบับที่_6_พ.ศ._ 2552.pdf

                                                ระเบียบ 


ดาวน์โหลด   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับที่_ 3_พ.ศ._2561.pdfดาวน์โหลด  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย_ว่าด้วยการใช้และการรักษารถยนต์ขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2548.pdf 
ดาวน์โหลด  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย_ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัค รป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น_พ.ศ._2560. pdf

ดาวน์โหลด  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย_ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงา น_การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2559.pdf

ดาวน์โหลด  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย_ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งก ายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น_พ.ศ._2560.pdf

ดาวน์โหลด  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย_ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบ ัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น_พ.ศ._2559.pdf

ดาวน์โหลด  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย_ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น_พ.ศ._2535.pdf

ดาวน์โหลด  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย_ว่าด้วยการรับเงิน_การเบิกจ่ายเงิน_การฝ ากเงิน_การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น_ฉบับที่_3_พ.ศ._2558.pdf


ดาวน์โหลด  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย_ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น_ฉ บับที่_2_พ.ศ._2554.pdf

ดาวน์โหลด  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย_ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น_พ .ศ._2547_แก้ไขเพิ่มเติมถึง_ฉบับที่_2_พ.ศ._2554.pdf

ดาวน์โหลด   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย_ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง ถิ่น_ฉบับที่_3_พ.ศ._2559.pdf

ดาวน์โหลด   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย_ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการข องเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น_ฉบับที่_2_พ.ศ._2558.pdf


ดาวน์โหลด   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย_ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการข องเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น_ฉบับที่_4_พ.ศ._2561.pdf

ดาวน์โหลด   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย_ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2560.pdf

ดาวน์โหลด   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย_ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบ ุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น_ฉบับที่_3_พ.ศ._2549.pdf

ดาวน์โหลด   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย_ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท ้องถิ่น_พ.ศ._2559.pdf

ดาวน์โหลด   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย_ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส ่วนท้องถิ่น_ฉบับที่_3_พ.ศ._2543.pdf

ดาวน์โหลด   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย_ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส ่วนท้องถิ่น_พ.ศ._2541.pdf

ดาวน์โหลด   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย_ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิ การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น_พ.ศ._2553.pdf

ดาวน์โหลด   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย_ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น_พ.ศ._2552.pdf

ดาวน์โหลด    ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน_ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและก ารคลัง_พ.ศ._2544.pdf

คู่มือประชาชน

ดาวน์โหลด การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะส มอาหาร_พืนที่เกิน_200_ตารางเมตร.pdf

ดาวน์โหลด การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ_1.pd f

ดาวน์โหลดการขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด.pdf

ดาวน์โหลดการขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ.pdf

ดาวน์โหลดการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.pdf

ดาวน์โหลดการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์.pdf

ดาวน์โหลด การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท_%28กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างช ั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการป ฏิบัติงานในหน้าที่%29.pdf

ดาวน์โหลดการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา_21.pdf

ดาวน์โหลดการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร_ตามมาตรา_22.pdf


ดาวน์โหลดการแจ้งถมดิน.pdf

    ทำรายการเมื่อ: 25-มีค.-10at 18:52
 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน
112 หมู่ 7 ตำบลยางโกลน  อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก  65120
โทร: 055-906-112  แฟกซ์ 055-906-224    Email :
yangklone_sub@outlook.co.th

Facebook  : https://www.facebook.com/yangklone

ID Line : 0813793838

 

Copyright 2014.yangklone.go.th All rights reserved. Powered by IPN ENGINEER CO.,LTD.

 แผนที่