สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ] 
      

                           

  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf


 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  
1.ประกาศสอบผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ.pdf

4. ประกาศ+ก.ท.จ.พิษณุโลก+เรื่อง+หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพน ักงาน


6. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือ นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น+ฉบับที่+2+พ.ศ.+2561.pdf


8. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการแ ละพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร+ฉบับที่+3 +พ.ศ.2561.pdf

 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

1.ประกาศงานบุคคล.pdf

2.ประกาศ_ประเมินผลการปฏิบัติงาน.pdfประกาศ_เสริมสร้างวินัย_62.pdf

4. ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนั กงานส่วนตำบล_พ.ศ._2558.pdf

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

1.ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง_3_ปี_2561-2563.pdf
    ทำรายการเมื่อ: 21-กย.-09at 14:41
 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน
112 หมู่ 7 ตำบลยางโกลน  อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก  65120
โทร: 055-906-112  แฟกซ์ 055-906-224    Email :
yangklone_sub@outlook.co.th

Facebook  : https://www.facebook.com/yangklone

ID Line : 0813793838

 

Copyright 2014.yangklone.go.th All rights reserved. Powered by IPN ENGINEER CO.,LTD.

 แผนที่