สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ การป้องกันการทุจริต ] 
      


 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

  ประกาศกำหนดนโยบายความโปร่งใส.pdf

  ประกาศนโยบายคุณธรรม.pdf

 

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต_ปี_61.pdf

  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต_62-64.pdf

  รายงานกำกับติดตามแผนป้องกันการทุจริต_ปี_61รอบ_6_เดือน.pdf

  รายงานแผนป้องกันการทุจริต_ปี_61.pdf

  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี_2562รอบ_6เ ดือน.pdf


 กิจกรรมและการดำเนินงาน

    รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงทุจริต.pdf

   กิจกรรมเวทีชุมชน_STRONG-_จิตพอเพียง.docx

   แผ่นพับผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf

   โครงการ_อบต.ยางโกลนเคลื่อนที่พบประชาชน.pdf

   โครงการจิตอาสาวันท้องถิ่นไทย.pdf

   โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย.pdf

  กิจกรรมการจัดทำถังขยะอินทรีย์.pdf

   กิจกรรมจัดประชุมผู้บริหารและพนักงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน.p df

   กิจกรรมประกาศสงครามกับขยะ.pdf

  กิจกรรมวันผู้สูงอายุ.pdf

  กิจกรรมสวดมนต์_ฟังธรรม.pdf 


  มาตรการสร้างความโปร่งใส

  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ.pdf

  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม.pdf

  มาตรการป้องกันการรับสินบน.pdf

  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ.pdf

  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์.pdf

  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต.pdf

   กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    ทำรายการเมื่อ: 03-ตค.-07at 06:42
 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน
112 หมู่ 7 ตำบลยางโกลน  อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก  65120
โทร: 055-906-112  แฟกซ์ 055-906-224    Email :
yangklone_sub@outlook.co.th

Facebook  : https://www.facebook.com/yangklone

ID Line : 0813793838

 

Copyright 2014.yangklone.go.th All rights reserved. Powered by IPN ENGINEER CO.,LTD.

 แผนที่