สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน ] 
      


                                 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น

         สภาพทั่วไป  
  ตำบลยางโกลนเป็นตำบลหนึ่งของ อำเภอนครไทย  ซึ่งอยู่ทางด้านทิศเหนือของอำเภอ  โดยอยู่ห่างจากตัวอำเภอไปเป็นระยะทางประมาณ  18  กิโลเมตร  การคมนาคมมีถนนลาดยางผ่าน  คือ
          ถนนสายนาบัว  -  ยางโกลน  ผ่าน  หมู่ที่  1, 2, 3, 4, 5  และหมู่ที่  10
          ถนนสายบ้านบุ่งปลาฝา  -  บ้านนาซำหวาย  ผ่าน  หมู่ที่  7 และหมู่ที่  9
          ถนนสายบุ่งตารอด  -  บ้านกกม่วง  ผ่าน  หมู่ที่  6, 7 และหมู่ที่  8
    ที่ตั้ง/อาณาเขตติดต่อ  ดังนี้
            ทิศเหนือ       ติดต่อตำบล นามาลา     อำเภอนาแห้ว     จังหวัดเลย
            ทิศตะวันออก     ติดต่อตำบลบ่อโพธิ์      อำเภอนครไทย   จังหวัดพิษณุโลก
            ทิศใต้            ติดต่อตำบลเนินเพิ่ม      อำเภอนครไทย   จังหวัดพิษณุโลก
            ทิศตะวันตก       ติดต่อตำบลนาบัว        อำเภอนครไทย   จังหวัดพิษณุโลก
    เนื้อที่  ตำบลยางโกลน   มีเนื้อที่  92,736  ไร่  หรือ  147.28  ตารางกิโลเมตร
          พื้นที่ราบ   9,274  ไร่
          พื้นที่ป่า (ภูเขา)  83,462  ไร่
      สภาพทางการเมืองและการปกครอง
         หน่วยการปกครอง     
   ตำบลยางโกลนแบ่งเขตการปกครองออกเป็น  10  หมู่บ้าน  ดังนี้คือ
              หมู่ที่  1  บ้านกกกะบาก      (นายวัชระ   หุมห้อง)  
              หมู่ที่  2  บ้านน้ำพริก (นายสง่า  บุญธรรม)      
              หมู่ที่  3  บ้านกกมะโมง (นายเมฆ             สีตนชัย)
              หมู่ที่  4  บ้านยางโกลน (นายสมหวัง    พลสอนดา)
              หมู่ที่  5  บ้านโนนมะค่า (นายชำนาญ  จันทร์บ่อโพธิ์)
              หมู่ที่  6  บ้านบุ่งตารอด (นายเพชรายุทธ  อุ่นแก้ว) กำนัน
              หมู่ที่  7  บ้านบุ่งปลาฝา (นายสุพิน     วันศรี)
              หมู่ที่  8  บ้านกกม่วง (นายวรวิทย์     พิมเสน)
              หมู่ที่  9  บ้านนาซำหวาย (นายประพันธ์   หิมโสภา)
              หมู่ที่  10  บ้านฟากน้ำ      (นายประดิษฐ์      สีตนไชย)
      ประชากร       
             ตำบลยางโกลนมีประชากรทั้งหมด   5,013  คน  แยกเป็น 
                 ชาย   จำนวน     2,499  คน 
                 หญิง  จำนวน    2,514  คน   
   มีความหนาแน่นเฉลี่ย  34.04   คน / ตารางกิโลเมตร  มีจำนวนครัวเรือน  1,314   ครัวเรือน
      ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
               รายได้ โดยเฉลี่ยประมาณ  38,158.74  บาท  ต่อคน/ต่อปี
               ผลผลิตที่สำคัญ  ได้แก่  ข้าว,ข้าวโพด,ถั่ว,ถั่วลิสง  และพืชฤดูแล้ง  ผ้าทอพื้นเมือง
               กลุ่มองค์กร  ด้านเศรษฐกิจที่สำคัญ
         1)  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต   จำนวน      10   กลุ่ม
         2)  กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า/ทอผ้า   จำนวน      3    กลุ่ม
         3)  กลุ่มเยาวชนเลี้ยงโค  กลุ่มเลี้ยงโค  จำนวน    7    กลุ่ม
         4)  กลุ่มเลี้ยงสุกร      จำนวน    2    กลุ่ม
         5)  กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง    จำนวน     1    กลุ่ม
         6) กลุ่มปลูกพืชฤดูแล้ง    จำนวน     3    กลุ่ม
         7)  ศูนย์สาธิตการตลาด    จำนวน   2    แห่ง
         8)  ร้านค้าชุมชน     จำนวน  2   แห่ง
         9)  กข.คจ.     จำนวน    6    แห่ง
       10)  ธนาคารหมู่บ้าน    จำนวน       6    แห่ง     
            อาชีพของราษฎร 

ที่

อาชีพ

จำนวน

(ครัวเรือน)

 

ร้อยละ

1.

เกษตรกร

1,009

76.79

2.

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

64

4.87

3.

พนักงานหน่วยงานเอกชน

24

1.83

4.

ธุรกิจส่วนตัว

114

8.68

5.

รับจ้างทั่วไป

103

7.84

6.

อื่น ๆ

-

-

 

รวม

 

1,314

 

100


      ข้อมูลด้านสังคม
         สถานบริการด้านการศึกษา  มีดังนี้
        1)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน   2  แห่ง  ได้แก่
              ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล  3  ขวบ  องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลนได้รับการถ่ายโอนจากสำนักงานคณะกร รมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สปช. เดิม)  ตั้งอยู่หมู่ที่  9   ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย   จังหวัดพิษณุโลก 
              ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาซำหวาย    ได้รับการถ่ายโอนจากกกรมการพัฒนาชุมชน ตั้งอยู่หมู่ที่&am p;am p;am p;am p;nb sp; 9       
ตำบลยางโกลน   อำเภอนครไทย   จังหวัดพิษณุโลก 

 2)  โรงเรียนระดับประถมศึกษา  จำนวน    5   แห่ง   ได้แก่
            โรงเรียนบ้านน้ำพริก  ระดับการศึกษา  อนุบาล ถึง  ประถมศึกษาปีที่  6
            โรงเรียนบ้านยางโกลน ระดับการศึกษา  อนุบาล ถึง  ประถมศึกษาปีที่  6
            โรงเรียนบ้านบุ่งปลาฝา ระดับการศึกษา  อนุบาล ถึง  ประถมศึกษาปีที่  6
            โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด ระดับการศึกษา  อนุบาล ถึง  ประถมศึกษาปีที่  6
            โรงเรียนบ้านกกม่วง ระดับการศึกษา  อนุบาล ถึง  ประถมศึกษาปีที่  6
   3)  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา   จำนวน  1  แห่ง  ได้แก่
         
   โรงเรียนยางโกลนวิทยา   ระดับการศึกษา   มัธยมศึกษาปีที่  1 - 6
   4)  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  จำนวน  1  แห่ง  คือ 
            ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  ตั้งอยู่ที่ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลยางโกลน (ที่ทำการชั่วคราว) 
   หมู่ที่  7   ตำบลยางโกลน   อำเภอนครไทย   จังหวัดพิษณุโลก
       ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน   จำนวน    10   แห่ง   ได้แก่
                หมู่ที่  1  บ้านกกกะบาก
                หมู่ที่  2  บ้านน้ำพริก
                หมู่ที่  3  บ้านกกมะโมง
                หมู่ที่  4  บ้านยางโกลน
                หมู่ที่  5  บ้านโนนมะค่า
                หมู่ที่  6  บ้านบุ่งตารอด
                หมู่ที่  7  บ้านบุ่งปลาฝา
                หมู่ที่  8  บ้านกกม่วง
                หมู่ที่  9  บ้านนาซำหวาย
                หม่ที่  10  บ้านฟากน้ำ
        การสาธารณสุขตำบลยางโกลน  มีสถานีอนามัย จำนวน   2  แห่ง  ได้แก่ 
              สถานีอนามัยตำบลยางโกลน  ตั้งอยู่หมู่ที่  4   บ้านยางโกลน  ตำบลยางโกลน  
             มีพื้นที่รับผิดชอบ  7  หมู่บ้าน  คือ
                หมู่ที่   1   บ้านกกกะบาก   ตำบลยางโกลน
                หมู่ที่   2   บ้านน้ำพริก       ตำบลยางโกลน
                หมู่ที่   3   บ้านกกมะโมง    ตำบลยางโกลน
                หมู่ที่   4   บ้านยางโกลน   ตำบลยางโกลน
                หมู่ที่   5   บ้านโนนมะค่า   ตำบลยางโกลน
                หมู่ที่   9   บ้านนาซำหวาย   ตำบลยางโกลน
                หมู่ที่   10   บ้านฟากน้ำ     ตำบลยางโกลน
             
สถานีอนามัยบ้านบุ่งตารอด  ตั้งอยู่หมู่ที่  6   บ้านบุ่งตารอด  ตำบลยางโกลน
     มีพื้นที่รับผิดชอบ  5  หมู่บ้าน 
                หมู่ที่   6   บ้านบุ่งตารอด   ตำบลยางโกลน
                หมู่ที่   7   บ้านบุ่งปลาฝา    ตำบลยางโกลน
                หมู่ที่   8   บ้านกกม่วง     ตำบลยางโกลน
                หมู่ที่   6   บ้านหนองแห้ว    ตำบลเนินเพิ่ม
                หมู่ที่   12  บ้านเนินตูม     ตำบลเนินเพิ่ม
   
   สถาบันองค์การศาสนา
           (1)  นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ  98
           (2)  นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ  2
           (3)  นับถือศาสนาอื่น ๆ ร้อยละ  0
           (4)  วัด     จำนวน   4  แห่ง
            (5)  สำนักสงฆ์   จำนวน   9  แห่ง
     
 ประเพณีและวัฒนธรรม
            ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง
            ประเพณีแห่ข้าวพันก้อน
            ประเพณีแห่ต้นดอกไม้
            ประเพณีบายสีสู่ขวัญ
            ประเพณีทำบุญกลางบ้าน
            ประเพณีเลี้ยงเจ้าปู่
            ประเพณีปักธงชัย
  
   การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
            หมู่ที่  1  มีพื้นที่ป่าต้นน้ำและป่าอนุรักษ์   12,224   ไร่
            หมู่ที่  2  มีพื้นที่ป่าต้นน้ำ    9,798   ไร่
            หมู่ที่  4  ป่าชายเขา ภูเขา  10,050   ไร่
            หมู่ที่  5  ป่าต้นน้ำและป่าอนุรักษ์    9,770   ไร่
            หมู่ที่  6  ป่าสาธารณ (ป่าชุมชน)                      4   ไร่
            หมู่ที่  7  ป่าอนุรักษ์ (ป่าชุมชน)       980   ไร่
            หมู่ที่  8  ป่าธรรมชาติ และป่าต้นน้ำ                  2,480   ไร่ 
            หมู่ที่  9  ป่าธรรมชาติอนุรักษ์       789   ไร่
            หมู่ที่  10 ป่าธรรมชาติและป่าต้นน้ำ   11,250  ไร่
     
 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
              ตำรวจชุมชน  จำนวน   1  แห่ง
     
 ข้อมูลศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน
       โครงสร้างราชการองค์การบริหารส่วนตำบล
          (1)  ที่ตั้งเลขที่  112  หมู่ที่  7  ตำบลยางโกลน  อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก
          (2)  องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน  ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อปี
        พ.ศ. 2540  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก  และได้ปรับขนาดองค์การบริหารส่วนตำบล
 ขนาดเล็ก  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง  เมื่อวันที่   31   เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2552  
 มีโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล   ดังนี้
          คณะผู้บริหารท้องถิ่น    จำนวน    4    คน
          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   จำนวน 20    คน
          พนักงานส่วนตำบล  จำนวน  10    คน
          พนักงานจ้าง   จำนวน    5    คน

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล_CCF20072560.pdf
    ทำรายการเมื่อ: 29-สค.-07at 06:41
 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน
112 หมู่ 7 ตำบลยางโกลน  อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก  65120
โทร: 055-906-112  แฟกซ์ 055-906-224    Email :
yangklone_sub@outlook.co.th

Facebook  : https://www.facebook.com/yangklone

ID Line : 0813793838

 

Copyright 2014.yangklone.go.th All rights reserved. Powered by IPN ENGINEER CO.,LTD.

 แผนที่