สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ สมาชิกสภาอบต. ] 
      
 
 ชื่อ-สกุล :นายบุญมาก   สีตนไชย
 ตำแหน่ง : ประธานสภา อบต.ยางโกลน
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล :นายสงเคราะห์    พรามพิลา
 ตำแหน่ง : รองประธานสภา อบต.ยางโกลน
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล :นายอรุณศักดิ์    สุขนาค
 ตำแหน่ง : เลขานุการสภา อบต.ยางโกลน
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล :นายกำชัย    จันทพินิจ
 ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.ยางโกลน หมู่ที่ 1
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล :นายสุพรรณ์    เขียวยันต์
 ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.ยางโกลน หมู่ที่ 1
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล :นายชมรุทร    หุมห้อง
 ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.ยางโกลน หมู่ที่ 2
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล :นายสุจีน    แอคำภา
 ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.ยางโกลน หมู่ที่ 2
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล :นายทองคู่  พรมมาลี
 ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.ยางโกลน หมู่ที่ 3
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล :นายบุญลือ   อุประปุ้ย
 ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.ยางโกลน หมู่ที่ 3
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล :นายวิชัย     สุทธิ
 ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.ยางโกลน หมู่ที่ 4
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล :นายสมนึก   สุทธิ
 ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.ยางโกลน หมู่ที่ 4
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล :นายพลวัฒน์    อ่อนด้วง
 ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.ยางโกลน หมู่ที่ 5
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล :นายสมหมาย  ทิมมะสิงห์
 ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.ยางโกลน หมู่ที่ 6
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล :นางเสถียร    พลสอนดา
 ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.ยางโกลน หมู่ที่ 6
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล :นายสมพุก   จันวิสิษฐ
 ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.ยางโกลน หมู่ที่ 7
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล :นางรุ้งทิวา    คำปัน
 ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.ยางโกลน หมู่ที่ 7
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล :นายหล่อ  เบ็งยา
 ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.ยางโกลน หมู่ที่ 8
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล :นางอุ่นเรือน   จันทร์บ่อโพธิ์
 ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.ยางโกลน หมู่ที่ 8
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล :นายวิโรจน์    อุบลม่วง
 ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.ยางโกลน หมู่ที่ 9
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-

 

 

 

 

 ชื่อ-สกุล :นายสำราญ    หุมห้อง
 ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.ยางโกลน หมู่ที่ 9
 ที่อยู่ :

หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-

 

 

 

 

 ชื่อ-สกุล :นางสำเนียง    คงประกอบ
 ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.ยางโกลน หมู่ที่ 10
 ที่อยู่ :

 

 

หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-

 

    ทำรายการเมื่อ: 29-สค.-07at 06:32
 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน
112 หมู่ 7 ตำบลยางโกลน  อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก  65120
โทร: 055-906-112  แฟกซ์ 055-906-224    Email :
yangklone_sub@outlook.co.th

Facebook  : https://www.facebook.com/yangklone

ID Line : 0813793838

 

Copyright 2014.yangklone.go.th All rights reserved. Powered by IPN ENGINEER CO.,LTD.

 แผนที่